Valmentaja

Suorituksen jälkeinen keskustelu

Valmentaja voi suorituksen jälkeen auttaa urheilijaa viemään analysointia syvemmälle tasolle.

Suorituksen jälkeen valmentaja voi käydä urheilijan kanssa ongelmanratkaisukeskeisen keskustelun, jossa pyrkimys on löytää ratkaisuja parempaan suoritukseen. Keskustelu kannattaa käydä mahdollisimman pian suorituksen jälkeen, jolloin urheilija vielä hyvin muistaa suorituksensa. Valmentaja on pääosin kuuntelijana, mutta suorien ja epäsuorien kysymysten sekä jatkokysymysten avulla urheilijaa ohjataan paneutumaan suoritukseensa.

Lopuksi tiivistetään keskustelu ja tehdään jatkosuunnitelmia esimerkiksi keskustelun myötä keksittyjen ratkaisujen harjoittelusta. Kyse on siis urheilijan oman ajattelun käynnistämisestä ja myös mahdollisten vinkkien antamisesta. Keskustelua ohjaa myös ajatus siitä, että suunnistajalla on enemmän tietoa tehdyistä ratkaisuista ja suorituksesta, mutta valmentajalla enemmän tietoa siitä, mitkä asiat ovat olennaisia suunnistajan kehityksen kannalta.

Tämä keskusteluhetki suorituksen jälkeen on oleellinen sen takia, että se on ainoa keino tietää, mitä suunnistaja suorituksen aikana ajattelee ja miten tekee päätöksiä. Valmentajan apuna palautteen annossa on suunnistajan oma kuvaus suorituksesta (sisältäen päätösten teon ja ajattelun) ja reittipiirros sekä välillä toiminnan seuraaminen suorituksen aikana tai videokuvauksen avulla. Lisäksi GPS-seuranta antaa valmentajalle hyvän välineen analysoida urheilijan suoritusta. Vaikka teknologiaa voikin käyttää nykyaikana hyvin hyödyksi analysoimisessa, on hyvin olennaista muistaa se, että analysoidaan myös kognitiivisia prosesseja eli tiedonkeruuta, muistamista ja päätöksen tekoa, mitä mikään teknologinen analyysikeino ei voi korvata.

GPS-seurannan avulla voidaan muun muassa analysoida suunnistajan vahvuuksia verrattuna toisiin tai reitinvalintojen eroavaisuuksia.

Valmentaja edistää oppimismotivaatiota

Valmentajan vaikutus urheilijoihin on monisyinen: millainen esikuva olet, millaisen suhteen luot urheilijoihin ja muihin toimijoihin sekä miten opetat tai valmennat. Kannustus on muutakin kuin huutamista loppusuoralla. Valmentajana voi vaikuttaa siihen, millainen harjoitusilmasto on; miten kukin viihtyy ja miten hyvä motivaatio urheilijoilla on. Yhteiset tavoitteet lisäävät ryhmähenkeä. Koska kukaan ei osaa kaikkea, on valmentajan hyvä osata pyytää apua ja näin mahdollistaa laadukas valmennus.

Seuraavassa kaaviossa on annettu vihjeitä valmentajalle siihen, miten urheilijoiden kanssa on hyvä toimia ja miten toiminta on mukavaa ja antoisaa. Urheilijoihin tutustuminen auttaa kehittämään heitä heidän omasta tasostaan sekä lisää luottamusta. Esimerkiksi jokaisen suunnistajan sisäiset mallit suuntaavat tarkkaavaisuutta eri tavoin, minkä takia eri ihmiset kokevat asiat erilaisina, minkä takia suunnistajat saattavat tulkita eri tavoin samalla alueella.

Valmentajan toiminta suunnistustoiminnassa (mukaeltu SISU Idrottsböcker 2011).